Zugló

ISTENTISZTELETEINK HELYE ÉS IDŐPONTJA.

Mi is van a Zsidókkal?
Kérek egy megnyugtató választ, ha...

"Igen Tisztelt Vezetőség !

Magam is kersztény vagyok már jó néhány éve. Be is meritkeztem, szolgálok is......stb ( nem részletezem ). Olvasván a Bibliát én is tudom, és úgy is tanultam, hogy Isten a Zsidó népet kiválasztotta..........A történelmet ugye ismerjük, II. világháború, holokauszt......stb.
De felmerül a kérdés, vajon igazuk van-e azoknak, akik ma újra őket szídják ? A körülöttünk lévő események sajnos ezt bizonyítják. Az országunk romokban, a gazdaság még inkább és ahol a pénz, az diktál . És kinek a kezében van a pénz, a bankok, a piac túlnyomó része ?
Kik irányítják a multik nagy részét ? A válasz : mind, mind zsidó emberek, akiknek nem az érdekük hogy az országunk jobblétben élje, csak a maguk hasznát gyarapítók.
Akkor most hogyan is áldjam azt a népet, akinek a " fiai " elszedik a pénzünket. Nyílt titok ( le van írva ) hogy évente hány zsidót akarnak betelepíteni Magyrországra. Vajon ez miért van ? Ez kinek jó ? Mert szerintem nekünk nem. Lassan kihal a magyar, s mindenféle idegen náció telepíti be kis hazánkat . Önök hogyan látják ezt ? Nem vagyok antiszemita, de ezek tények, ezt nem tagadhatja le senki, mert aki ezt teszi, az vagy vak és süket vagy pedig maga is hazudik, legyen az keresztény avagy zsidó vallású .
Kérek egy megnyugtató választ, ha van ilyen. Vajon Isten ezt akarja , ez a terve az országunkkal, a magyar néppel ? Isten áldását kívánva Önökre : Olga"
 


Kedves Olga!

Köszönöm a kérdésed, nagyon fontos, aktuális és érezhető feszültséget hordoz. Igen, van józan válasz, bibliai eligazítás erre a kérdésre, és ehhez túl kell lépni a személyes sérelmeken, a világban uralkodó felületes, téves, közhelyes elképzeléseken. Sok területet érintesz, ezekre mind szeretnék válaszolni, de a téma komolysága miatt ezt röviden nem lehet elintézni, nézzük sorban.

1. "Isten a zsidó népet kiválasztotta." Biblikus hívőnek ezt nem hagyhatja figyelmen kívül! Amikor tisztelettel vagyok a zsidó nép iránt, ezzel a kiválasztójukat, Istent tisztelem, és nem tekintem őket felsőbbrendű népnek, hiszen nem azok önmagukban (5Móz 7:6-7,9:6). HA ELÍTÉLEM, GYŰLÖLÖM, SZIDOM, ÁTKOZOM A ZSIDÓKAT, AKKOR AZ ŐKET KIVÁLASZTÓ ISTENNEL KERÜLÖK SZEMBE (1Móz 12:3). Ezért ez a tisztelet - mint pl. a szülők iránti tisztelet parancsa is - független attól, hogy szerintem mennyire méltók rá, vagy nem.
A zsidó nép bizonyos funkcióját az Újszövetségben átvette a keresztény egyház, mert Krisztusban már minden népből kiválasztottnak számít, aki hisz Jézusban, a megígért zsidó Messiásban, vagyis görögül Krisztusban; ők mind Ábrahám utóda, ígéretének örököse (Gal 3:28-29, Ef 1:4). Ma a világon sokmillió ember hisz Ábrahám, Izsák és Jákob Istenében, de nem a mózesi, hanem a krisztusi rendtartás szerint, mert az evangélium, a krisztusi üzenet hordozza Isten Szellemének megtérésre hívó erejét (Róm 1:16). Ennek ellenére megmaradt Izrael népének kiválasztottsága, és az irántuk való tisztelet parancsa is (Róm 11:1,17-29), arról nem is beszélve, hogy az Újszövetség gyakorlatilag minden fontos szereplője (Jézus, Mária, az anyja, Péter, Pál, János apostolok, stb.), és az első százezer keresztény nagy többsége zsidó volt! Istennek a zsidó nép iránt való hűségét tükrözi, hogy újra létrehozhatták saját országukat Izrael földjén, Izrael állam léte minden keresztény számára az egyik fontos híradás Istenről és a szeretetéről, és a bibliai próféciák beteljesedéséről.

2. "A történelmet ugye ismerjük…" Nos, különböző emberek különböző mértékben. A történelem ismerete a keresztényeket bűnbánatra és istenfélelemre kell, hogy indítsa! Az európai kereszténység történetében soha sem fordult elő, hogy zsidók üldöztek volna keresztényeket, kivéve az első évszázadban, de akkor is csak zsidó-keresztényeket. Viszont a hatalomra jutott keresztény egyház kezdettől fogva üldözte a zsidókat, és a hatásuk alatt levő uralkodók a legelképesztőbb igazságtalanságokat és bűnöket követték el ellenük: hamisan és bibliaellenesen vádolták őket Krisztus váltsághaláláért (saját koruk jóval későbbi generációját!), újra és újra elüldözték, kifosztották, bántalmazták, megalázták, törvényen kívül helyezték, gyilkolták őket. Leírhatatlan szenvedéstörténetüknek csak egyik, bár kétségkívül legszörnyűbb része a náci holokauszt. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szinte minden keresztény egyház vezetői bűnbánattal ismerték be sok évszázados bűnrészességüket a zsidók szenvedésében, II. János Pál pápa pl. a legsúlyosabb szavakkal ítélte el az egyház bűneit és hamis vádjait a zsidók ellen.

3. "Vajon igazuk van-e azoknak, akik ma újra őket szidják?" Elöljáróban: SEMMIKÉPP SINCS IGAZUK AZOKNAK, AKIK A ZSIDÓKAT ÚGY ÁLTALÁBAN SZIDJÁK, AKÁRMILYEN OKBÓL.
Néhány krisztusi alapelvet mindenképp figyelembe kell vennünk, amikor más emberekhez viszonyulunk:
 Szeretnünk kell nem csak barátainkat, de ellenségeinket is, áldani azokat, akik átkoznak minket: Mt 5:42-48
 Nincs jogunk senkit gyűlölni, szidalmazni, senki fölött ítélkezni: Mt 5:21-23, 7:1-2
 Nem szabad senki iránt a keserűséget szívünkbe engedni, melengetni: Zsid 12:15
 Stb.
Ha minden emberrel így kell tennünk, mennyivel inkább Isten kiválasztott népével!
A másik bibliai alapelv, hogy minden embert a saját személyes viselkedése határoz meg, nem az, hogy milyen néphez, vagy embercsoporthoz tartozik (Róm 2:26-29, ApCs 10:35). Bár tiszteljük a zsidó népet, de nem vagyunk olyan naivak, hogy ne látnánk, hogy A ZSIDÓK KÖZT IS VAN OLYAN, AKI BŰNÖKET KÖVET EL, TISZTESSÉGTELEN, LELKIISMERETLEN MÓDON VISELKEDIK – ERRE TERMÉSZETESEN NEM AD FELMENTÉST, HOGY A VÁLASZTOTT NÉPHEZ TARTOZIK. EZT AZONBAN SOHASEM SZABAD KITERJESZTENI AZ EGÉSZ NÉPRE, HACSAK NEM KÖVETI AZT A BŰNT AZ EGÉSZ NÉP. HA ÁLTALÁNOSÍTJUK A SZEMÉLYEK ÁLTAL ELKÖVETETT BŰNT AZ EGÉSZ NÉPRE (EGYETEMESEN FELELŐSSÉ TESSZÜK ŐKET EGYESEK BŰNÉÉRT), AZ RASSZIZMUS; HA PEDIG EZT A ZSIDÓ NÉPPEL TESSZÜK, AZ ANTISZEMITIZMUS, AKKOR IS, HA KÖZBEN FOGADKOZUNK, HOGY DEHOGY IS VAGYUNK ANTISZEMITÁK.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a zsidók évszázadokon át bűnbakok voltak minden bajért, már csak megszokásból is őket okolták (mint az első századokban a keresztényekkel tették). Általános szokás problémák esetén bűnbakot keresni megoldás helyett – de ez részben nem old meg semmit, részben pedig újabb bajok, bűnök forrása lesz. Megengedhetetlen egy keresztény számára, akármit sugall a környezete!

4. "És kinek a kezében van a pénz, a bankok, a piac túlnyomó része?" Elöljáróban: sokfajta kézben van! Bár az USA és az Európai Unió még mindig gazdasági nagyhatalom, de erősen meggyengülve, eladósodva, válságtól sújtva. Ugyanakkor új pénzügyi-gazdasági nagyhatalmak törnek előre: az ázsiai „tigrisek” (Japán, Dél-Korea, Tajvan, Szingapur) és főleg Kína és India, de ide lehet továbbra is sorolni a nagy olajkitermelő országokat, amelyek túlnyomórészt iszlám hitűek (Szaudi-Arábia és az Arab félsziget országai, Irak, Irán, Indonézia, stb.). Nyilvánvaló, hogy ezeket a gazdaságokat aligha zsidók irányítják, sőt inkább zsidóellenesek! Aki a tényekre hivatkozik, nem árt, ha ezeket is megfontolja.
Tény, hogy a zsidók évszázadokon át sokfelé foglakoztak pénzügyekkel és kereskedelemmel, ezért nagy gyakorlatot szereztek ezekben, és sokan közülük működnek ezen a területen. Részben azért, mert jövevényként éltek szétszórva minden országban, részben mert a középkori feudális társadalomban nem lehetett földtulajdonuk (ami akkor az igazi értéknek számított).
Ami a pénzközpontúságot illeti, ezt ugyanúgy lehetne említeni svájci bankárokkal, holland, örmény, arab vagy kínai kereskedőkkel kapcsolatban, mert ők is sok évszázados gyakorlatuk alapján szerezték meg jelenlegi pozícióikat. Őket mégsem tekinti senki általános bűnbaknak. Azt sem árt meggondolni, hány tehetséges művészt, tudóst, orvost, tanárt, mérnököt, stb. adott a világnak – és Magyarországnak is – a zsidó nép. A többségük nem pénzügyekkel, hanem mindenféle szakmával foglalatoskodik.

5. "Az országunk romokban, a gazdaság még inkább és ahol a pénz, az diktál… Mind, mind zsidó emberek, akiknek nem az érdekük, hogy az országunk jobblétben éljen, csak a maguk hasznát gyarapítók." Az első mondattal még egyet is értek, sőt azzal is, hogy az ország tele van olyan külföldi céggel, akik az ország kiszolgáltatott állapotát igyekszenek arra felhasználni, hogy minél nagyobb hasznot vihessen haza. Ennek azonban nincs semmilyen direkt köze a zsidósághoz, hanem a MAMMONHOZ, vagyis a földet uraló sátáni hatalom egyik leghatékonyabb szellemi erődítményéhez. A tőke természetes működésének módja, hogy mindig előretörni, gyarapodni akar, egyre nagyobb pénzügyi-gazdasági-politikai befolyásra törekszik – mint a mesebeli gömböc, amely mindent elnyel, ami az útjába kerül. Egész Európából sokfajta kisebb-nagyobb cég van jelen Magyarországon, akik ezt művelik, teljesen értelmetlen azt nézegetni, melyiknek van zsidó vezetősége, vagy nincs. Sokuknak nincs: „igazi árja” német vagy osztrák cégek semmiben sem különböznek ebből a szempontból (elnézést az idézőjeles kifejezésért, nem akartam bántani mást, csak az örökös zsidózás képtelenségét, hazug mivoltát).
Országunk vezetőinek az a feladata, hogy tőlük telhetően ügyesen szabályozzák a folyamatot, a multik és egyéb külföldi cégek jelenlétét úgy használják fel, hogy inkább hasznára, mint kárára legyenek az országnak. Minél hozzá nem értőbbek, ill. korruptabbak az ország vezetői, annál inkább kihasználnak minket ezek a cégek. Nem karitatív célból vannak itt, hanem árut vagy szolgáltatást kínálnak, lehetőleg minél nagyobb haszonért. Az ország érdekeit nekünk, vezetőinknek kell képviselni. MI PEDIG, HÍVŐK, TELJES SZÍVVEL IMÁDKOZZUNK AZ ORSZÁGÉRT, ÉS VEZETŐIÉRT, ÉS SEMMIKÉPP SE ZSIDÓZZUNK, SŐT INTSÜK AZOKAT, AKIK EZT TESZIK!

6. "Nyílt titok (le van írva) hogy évente hány zsidót akarnak betelepíteni Magyarországra. Vajon ez miért van? Ez kinek jó? Mert szerintem nekünk nem. Lassan kihal a magyar, s mindenféle idegen náció telepíti be kis hazánkat." Hol van leírva ez a nyílt titok? Én nem emlékszem ilyen hírre, hogy zsidókat telepítenének Magyarországra, ha esetleg a Kurucinfóban olvastad, akkor nyugodtan tekintsd hazugságnak, és a jövőre nézve óvlak attól, hogy ezt a nyíltan antiszemita portált olvasd! Sok zsidó inkább kivándorolni szeretne Izraelbe, vagy máshova. Arról pedig pontos információm van, hogy az izraeli befektetők inkább kivonulóban vannak Magyarországról, mint bevonulóban (ld. Heti Válasz – egyébként ez nem jó hír!). Népességünk sajnos tényleg fogy, de ezért aztán végképp csak magunkat okolhatjuk.

7. "…ezek tények, ezt nem tagadhatja le senki…" Manapság sokan tekintenek ténynek olyasmit, ami inkább az összeesküvés-elméletek kategóriájába tartozik – pusztán azért, mert sok embertől sokfelől hallják. Ami a több ezer összeesküvés-elméletet illeti, valószínű, hogy közülük 2-3 tényleg igaz, csak nem tudjuk, melyik az a 2-3. Elképzelhető, de nem bizonyítható, hogy a hírekben szereplő események és politikai vezetők mögött vannak olyan nagy befolyással rendelkező személyek, csoportok, akik a háttérből irányítanak. Még az is lehet, hogy vannak köztük zsidók is (vagy nem). Ebbe azonban a világon szétszórva élő sokmilliós zsidót ugyanúgy nem avatják be, mint téged vagy engem, sem a véleményüket nem kérik ki. Tehát ugyanúgy képtelenség A ZSIDÓKAT szidni mindezért, mint Sztálin-Dzsugasvili viselt dolgaiért A GRÚZOKAT szidni; pedig Sztálinról legalább valóban tényszerűen tudjuk, hogy létezett. Ami pedig magát Izrael államát illeti, inkább a túlélésért küzd az őt elpusztítani akaró iszlám tengerben, mint a világuralomért.

8. "II. világháború, holokauszt..." Igen ezek viszont kőkemény tények, amin nem lehet vitatkozni. Auschwitz nem csak a maga korában volt szörnyű tragédia, hanem ma is kifejti romboló hatását, ma is feszültségforrás a magyar társadalomban. A múltból táplálkozó félelem ma is ott lüktet sok-sok zsidó ember szívében, és hajlamossá teszi őket a valóságosnál is veszélyeztetettebbek tekinteni magukat (ún. Holocaust-szindróma). Erre egyik oldalról rájátszanak a bűnös felelőtlenséggel zsidózó emberek, másik oldalról a bűnös felelőtlenséggel vádaskodó politikusok, akik antiszemitizmussal vádolnak olyanokat is, akik cselekedeteikkel, ill. szavaikkal erre nem szolgáltak rá. NEKÜNK, KERESZTÉNYEKNEK AZ AZ ELHÍVÁSUNK, HOGY AZ IGAZSÁGOT TISZTELVE A MEGBÉKÉLÉST MUNKÁLJUK. ISTEN ADJON EHHEZ MINDANNYIUNKNAK BÖLCSESSÉGET!

Kedves Olga! Az ország nagyon nehéz helyzetben van, rengeteg gonddal küzd, amelyek rengeteg forrásból származnak. Ilyenkor igen könnyű az emberek indulatát elszabadítani, bűnbakok felé fordítani. Akik ezt teszik, felelőtlen és bűnös emberek, politikusok. Azok pedig, akik kritika és meggondolás nélkül hisznek nekik, azok részessé válnak bűneikben, észre sem veszik, ahogy úrrá lesz rajtuk a keserű harag. Őszinte szeretettel óvlak ettől!

Kerekes Ernő
lelkipásztor